Taxatie

Is het u bekend dat er taxaties kunnen worden verricht voor verschillende doeleinden? Als gecertificeerde registertaxateurs (TMV / VRT) zijn wij thuis in diverse disciplines en kunnen wij bijvoorbeeld taxeren op basis van:

  • Vervangingswaarde kostbaarheden (ter voldoening aan artikel 7:960 BW) zogenaamd; voortaxatie door deskundigen. Wanneer een kostbaarhedenverzekering wordt afgesloten is een dergelijke taxatie gewenst
  • Waarde economisch verkeer. In het kader van inkomstenbelasting, successierecht, onderlinge verdeling, boedelscheiding en bedrijfsovernames
  • Veilingwaarde
  • Executiewaarde

Bovenstaande waarde definities gebruiken wij bij taxaties van roerende goederen zoals sieraden en kunst.

Bij taxaties van opstallen calculeren wij op basis van:

  • herbouwwaarde
  • opruimingskosten

Wist u overigens dat een taxatierapport vaak een maximale geldigheidsduur heeft?

De Vereniging van Brandassuradeuren heeft dit als advies aan hun leden gegeven. Na een taxatie agenderen wij en attenderen u wanneer deze termijn kan gaan verlopen. Als u dan van ons hertaxatieaanbod gebruik wilt maken dan ontvangt u met een aantrekkelijke korting een hertaxatierapport.

Sinds 2002 is ons taxatie credo: Ouëndag & Silberman als het Vast en Zeker moet zijn.